Руководить проектами и стройками, минимизировать расходы и проблемы

Назначаем руководителя – проектного менеджера или прораба.

Наша команда тесно сотрудничает с инвестором, и на основании выданной им доверенности руководит проектом. Мы контролируем и координируем поставщиков, сотрудничаем с архитектором, проектировщиками и прочими участниками строительства. Несем отвественность за проведение работ в соответствии с замыслом заказчика и условиями Договора, действительной проектной документацией и законодательством, бюджетом стройки и выданным разрешением на строительство.

В рамках УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И СТРОЙКАМИ предлагаем следующие услуги:

  • Управление всем процессом строительного проекта – строительство производит наша реализационная команда под руководством проект-менеджера или прораба. Команада, проводящая работы, всегда набирается в соответствии со сложностью и типом заказа. Обычно туда входят прорабы, строительные техники, мастера по подготовке строительства и финансовые контролеры.
  • Финансовое управление проектами или стройками. Контроль и управление финансовыми процессами строительства в соответствии с бюджетом стройки и действительной моделью финансирования. Контроль расходов на стройку. Разработка месячных перечней выполненных работ и подготовка учетной документации. Контроль за поставщиками и тратами финансовых средств. Управление процессами по изменению монтажно-строительных и пусконаладочных работ. Регулярные финансовые доклады инвестору.
  • Проведение регулярных Контрольных дней и координационных собраний
  • Контроль за соблюдением стандартов безопасности труда, экологичности и качества менеджмента
  • Подготовка и обеспечение сдачи в эксплуатацию

 

Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou v roli: projektový manažer, nebo stavbyvedoucí

Náš realizační tým úzce spolupracuje s investorem a na základě jeho pověření řídí celý stavební projekt. Řídí a koordinuje všechny dodavatele výstavby, spolupracuje s architektem, projektanty a ostatními dotčenými účastníky výstavby. Má zodpovědnost za provedení díla v souladu se záměrem stavebníka a podmínkami vyplývající ze Smlouvy o dílo, platnou projektovou dokumentací a legislativou, rozpočtem stavby a vydaným Stavebním Povolením.

V rámci segmentu ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A STAVEB nabízíme zejména tyto činnosti :

  • Řízení celého procesu stavebního projektu - stavby naším realizačním týmem pod vedením projektového manažera nebo dílčí stavby pod vedením stavbyvedoucího. Náš realizační tým je vždy individuálně sestavován podle složitosti a typu zakázky. Obvykle je složen ze stavbyvedoucích, případně dalších stavebních techniků, s podporou přípraváře stavby a finančního controllera
  • Finanční řízení projektu či stavby. Kontrolu a řízení finančních procesů stavby v souladu se schváleným rozpočtem stavby a platným způsobem financování. Kontrola nákladů stavby. Vypracování měsíčních soupisů provedených prací a příprava podkladů pro fakturace. Kontrola dílčích prostavěností jednotlivých dodavatelů, vč. kontroly čerpání finančních prostředků. Řízení procesů změn, více a méně prací. Pravidelný finančního reporting investorovi.
  • Vedení pravidelných Kontrolních dnů a koordinačních jednáních
  • Řízení procesů BOZ, EMS, QMS
  • Příprava a zajištění Kolaudačního řízení
Posted in HBPM_RU.