Řízení projektů a staveb

S méně starostmi a nízkými náklady

Činnost zajišťovaná autorizovanou osobou v roli: projektový manažer, nebo stavbyvedoucí

Náš realizační tým úzce spolupracuje s investorem a na základě jeho pověření řídí celý stavební projekt. Řídí a koordinuje všechny dodavatele výstavby, spolupracuje s architektem, projektanty a ostatními dotčenými účastníky výstavby. Má zodpovědnost za provedení díla v souladu se záměrem stavebníka a podmínkami vyplývající ze Smlouvy o dílo, platnou projektovou dokumentací a legislativou, rozpočtem stavby a vydaným Stavebním Povolením.

V rámci segmentu ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A STAVEB nabízíme zejména tyto činnosti :

  • Řízení celého procesu stavebního projektu - stavby naším realizačním týmem pod vedením projektového manažera nebo dílčí stavby pod vedením stavbyvedoucího. Náš realizační tým je vždy individuálně sestavován podle složitosti a typu zakázky. Obvykle je složen ze stavbyvedoucích, případně dalších stavebních techniků, s podporou přípraváře stavby a finančního controllera
  • Finanční řízení projektu či stavby. Kontrolu a řízení finančních procesů stavby v souladu se schváleným rozpočtem stavby a platným způsobem financování. Kontrola nákladů stavby. Vypracování měsíčních soupisů provedených prací a příprava podkladů pro fakturace. Kontrola dílčích prostavěností jednotlivých dodavatelů, vč. kontroly čerpání finančních prostředků. Řízení procesů změn, více a méně prací. Pravidelný finančního reporting investorovi.
  • Vedení pravidelných Kontrolních dnů a koordinačních jednáních
  • Řízení procesů BOZ, EMS, QMS
  • Příprava a zajištění Kolaudačního řízení
Posted in HBPM.